AA_1708  양평 단독주택


대지위치 : 경기도 양평군

용      도 : 단독주택

규      모 : 지상 1층  (다락)

구      조 : 철근콘크리트조 

대지면적 : 1250㎡

건축면적 : 130㎡ (40PY) 

연  면 적 : 125 ㎡ (38PY) 

내부마감 : 벤자민페인트, 대리석바닥, 원목마루, 무늬목판넬마감

floating-button-img